Disclaimer

Gebruik van deze Website
Karo Pharma verleent u hierbij toegang tot www.vaginaleklachten.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door KARO Pharma en derden zijn aangeleverd. Karo Pharma behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Deze Website wordt bestuurd en beheerd door Karo Pharma, Box 16184 SE-103 24 Stockholm, Zweden. De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en aan alle toepasselijke wetten en reguleringen. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u zonder enige beperking of zonder enig voorbehoud, de Algemene Voorwaarden.
Karo Pharma behoudt zich het recht voor om, indien ze dit nodig acht, de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen; u wordt bijgevolg aangeraden deze regelmatig te controleren.

De Website is toegankelijk voor het publiek
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend. De Website is niet bedoeld om te worden gebruikt als bron van medisch advies of oordeel. In geen geval mag wat er ook vermeld staat op deze Website gebruikt worden om een medische diagnose te stellen, die enkel kan worden verkregen via het raadplegen van een gekwalificeerde arts.

Inhoud en aansprakelijkheid
Deze Website werd aangemaakt om algemene informatie te verschaffen over vaginale klachten en specifieke informatie de producten van Multi-Gyn®. Het werd ontwikkeld overeenkomstig de internationale reguleringsbeginselen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Karo Pharma.
Voor de gevolgen van typ- en programmeerfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Karo Pharma en haar licentiegevers.